Általános fuvarozási feltételek

I. Cikk - Fogalmak

SZERZŐDÉSBEN MEGHATÁROZOTT MEGÁLLÓHELY – a menetrendben az Utas számára meghatározott megállóhelyet jelent, amely az Indulási Hely és az Érkezési Hely között található, a Jegyen és a Menetrendekben feltüntetettek szerint.

LÉGI FUVAROZÁS (VAGY LÉGI UTAZÁS) – az Utasnak és Poggyászának a hatályos Egyezményben meghatározott fuvarozását jelenti.

LÉGITÁRSASÁG-AZONOSÍTÓ KÓD – az IATA által kiadott kódot jelenti, amely minden olyan légitársaságot azonosít, amely ezen szervezet tagja, két vagy több betű, szám vagy alfanumerikus karakter felhasználásával, ami a Jegyen található.

MEGHATALMAZOTT ÜGYNÖK – természetes vagy jogi személy, akit/amelyet a Fuvarozó felhatalmazott a Fuvarozó képviseletére, a Fuvarozó - vagy amennyiben az ügynök eképp kerül felhatalmazásra – más fuvarozó szolgáltatásai keretében lebonyolított személyfuvarozás értékesítése körében.

POGGYÁSZ – az utazás alatt az Utast kísérő ingóságok és egyéb személyes tárgyak. Amennyiben másképp nem kerül meghatározásra, ez a kifejezés mind a feladott, mind a kézipoggyászt magába foglalja.

POGGYÁSZELLENŐRZŐ – a Fuvarozó által kiadott azonosító címke, amely a feladott poggyász fuvarozásához kapcsolódik.

POGGYÁSZAZONOSÍTÓ NYOMTATVÁNY VAGY POGGYÁSZAZONOSÍTÓ CÍMKE – a Fuvarozó által, a feladott poggyász azonosításának céljából kiadott címkét jelenti, mely tartalmaz egy olyan részt, ami a poggyászra kerül ráragasztásra („poggyászazonosító címke”), valamint egy másik részt, amely az utas részére kerül átadásra az adott poggyász azonosítására („poggyászellenőrző”).

KEDVEZMÉNYEZETT (ld. a kártalanításra/kártérítésre jogosult személy)

FUVAROZÓ – az AIR FRANCE-t vagy bármely más légitársaságot jelenti, amelynek a Légitársaság-azonosító Kódja látható a jegyen vagy a csatlakozó jegyen.

CHARTER-SZERZŐDÉS – olyan ügyletet jelent, melyben a szerződő Fuvarozó (szerződő Fuvarozó) más Fuvarozó (valós Fuvarozó) felelősségi körébe utalja a légi fuvarozás egészének vagy egy részének lebonyolítását, valamint olyan kereskedelmi szerződést is jelent, melyben egy harmadik, az Utassal szerződéses viszonyban lévő személy (például utazási iroda) megbízza a Fuvarozót a légi fuvarozás egészben vagy részben történő lebonyolításával.

FELADOTT POGGYÁSZ – olyan Poggyász, amelyet a Fuvarozó őrizetébe vesz, és amelyre a Poggyászellenőrző vagy azonosító nyomtatvány kiadásra került.

UTASFELVÉTELI HATÁRIDŐ (CID) – az a határidő, amely minden járatra meghatározásra kerül, amelynek letelte előtt az Utasoknak le kell bonyolítaniuk a bejelentkezéssel kapcsolatos kötelezettségeiket, és meg kell kapniuk a beszállókártyájukat vagy engedélyüket.

KÓDMEGOSZTÁS (ld. közös üzemeltetésű járat)

KÖZÖS ÜZEMELTETÉSŰ JÁRAT VAGY „KÓDMEGOSZTÁS” („Code Share”) – olyan fuvarozó által üzemeltetett járatot jelent, amely vagy az a Fuvarozó, amellyel az Utas szerződést köt (szerződő Fuvarozó vagy szerződéses Fuvarozó), vagy másik Fuvarozó (a járatot a tényleges Fuvarozó részére biztosító Fuvarozó), amellyel a szerződő Fuvarozó összekapcsolta a járat-azonosító kódját.

KÖZÖSSÉGI LÉGI FUVAROZÓ (LÉGITÁRSASÁG) – az Európai Unió valamely tagállama által kibocsátott, érvényes működési engedéllyel rendelkező Fuvarozót jelent, az Európai Közösség 1992. július 23-i 2407/92 számú rendeletének rendelkezései szerint.

CSATLAKOZÓ JEGY – az Utas részére kiadott Jegy más Jegyhez csatolva, amely együttesen önálló Fuvarozási szerződést testesít meg.

FUVAROZÁSI SZERZŐDÉS – a Jegyhez és az útvonaltervhez és Elismervényhez (Utazási Emlékeztető) kapcsolódó nyilatkozatokat és rendelkezéseket, valamint a jelen Általános Fuvarozási Feltételeket, továbbá az Utas részére közölt értesítéseket jelenti.

EGYEZMÉNY – az alábbi egyezmények hatályos formáját jelenti:
a) Egyezmény Egyes Nemzetközi Légi Fuvarozással Összefüggő Szabályok Egységesítéséről, aláírva Varsóban, 1929. október 12-én;
b) az 1955. szeptember 28-i Hágai Jegyzőkönyv, amely módosította a Varsói Egyezményt,
c) az 1961. szeptember 18-i Guadalajarai Pótegyezmény,
d) az 1., 2. és 4. (1975.) számú Montreáli Jegyzőkönyvek, amelyek módosították a Varsói Egyezményt,
e) a Egyezmény a Nemzetközi Légi Fuvarozás Egyes Szabályainak Egységesítéséről, aláírva Montreálban, 1999. május 28-án.

KUPON – papíralapú Repülési Kupont vagy Elektronikus Kupont jelent, amely az Utas nevét tartalmazza, aki a kuponon meghatározott járatot igénybe veszi.

KÁR – magába foglalja a halálesetből, az Utas személyi sérüléséből eredő káreseményeket, a késésből eredő olyan kárt, amit az Utas elszenvedhet, a teljes vagy részleges kárt, illetve más bármilyen természetű kárt, amely a Légi Fuvarozással összefüggésben, az alábbiakban meghatározottak szerint, vagy amely mindezek közvetlen következményeként merül fel.

NAPOK – naptári napokat jelent, amely a hét valamennyi napját magában foglalja, azzal a feltétellel, hogy értesítés közlése esetén a feladás napja nem számít ebbe bele, valamint azzal a feltétellel, hogy a Jegy érvényességének meghatározása esetén a Jegy kiadásának napja vagy a járat indulási időpontja ebbe nem számít bele.

ELEKTRONIKUS KUPON – elektronikus Repülési Kupont jelent vagy bármilyen más, ezzel egyenértékű okiratot, amely a Fuvarozó számítógépes foglalási rendszerében elektronikus formában tárolásra kerül.

ELEKTRONIKUS JEGY – a Fuvarozó által megőrzött, illetve igénye szerint a számítógépes foglalási rendszerben tárolt jegyet jelenti, ami az Utazási Emlékeztetőben (Útvonaltervnek és Elismervénynek is nevezik) kerül megerősítésre, amely a Fuvarozó által, vagy annak nevében kerül kibocsátásra, az elektronikus Repülési Kupon vagy más, azzal egyenértékű dokumentummal együtt.

DÍJAK – a viteldíjat, a költségeket, költségeket és a vonatkozó, a Fuvarozó által az ilyet megkívánó kormányokhoz benyújtott Általános Fuvarozási Feltételeket jelenti. Ahol a hatályos jog megkívánja, a Díjak tartalmazzák az adókat is.

REPÜLÉSI KUPON – a Jegy azon részét jelenti, amely „fuvarozásra érvényesként” kerül azonosításra, vagy Elektronikus Jegyek esetén az Elektronikus Kupon, amely megjelöli a pontos helyeket, amelyek között az Utast fuvarozni kell.

VIS MAIOR – az arra hivatkozó fél körén kívüli körülményeket jelent, amelyek rendkívüliek és kiszámíthatatlanok, illetve amelyek következményei minden szükséges mértékű gondosság és figyelem gyakorlása mellett sem kerülhetők el.

IATA (INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION) – a Légifuvarozók Nemzetközi Szövetségét jelenti, amely 1945. áprilisában alakult, azzal a céllal, hogy előmozdítsa a biztonságos, rendszeres és gazdaságos légi fuvarozás fejlődését, valamint támogassa a légi szolgáltatásokat, és tanulmányozza az ezzel kapcsolatos problémákat.

BELFÖLDI JÁRAT VAGY HAZAI JÁRAT – minden olyan járatra vonatkozik, amelynek az indulási és érkezési helye azonos Államon belül, azonos területi egységen belül található.

A LÉGIFUVAROZÓK NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGÉNEK (IATA) NEMZETKÖZI EGYEZMÉNYEI (IIA ÉS MIA) – fuvarozók közötti, a fuvarozók felelősségi körében kötött egyezményeket jelent, amelyek egyrészt 1995. október 31-én, Kuala Lumpurban (IIA), másrészt 1996. április 3-án, Montrealban (MIA) kerültek aláírásra, és amelyeknek a hatálya minden légitársaságra kiterjed, amely 1997. április 1. óta az IATA tagja, illetve amelyekre kiterjed a nemzetközi jog forrásainak hatálya a légi fuvarozói felelősség körében, az „Egyezmény” meghatározásának (a)-tól a (d) pontjáig megállapítottak alapján.

NEMZETKÖZI JÁRAT – az Egyezményben meghatározottak szerint minden olyan járat, amelynek az indulási helye és a rendeltetési helye, valamint esetleges útmegszakítási helye legalább két olyan Állam területén található, amelyek részesei az Egyezménynek, tekintet nélkül arra, hogy a szerződésben megállapított útmegszakítási helyben vagy a légijárműben változás következik be, illetve egyazon államon belüli indulási hely és rendeletetési hely esetén másik Államban tervezett útmegszakítási hely esetén, tekintet nélkül arra, hogy az adott Állam részese-e az Egyezménynek.

ÚTVONALTERV ÉS ELISMERVÉNY (ld. Utazási Emlékeztető)

UTAS(OK) – minden olyan személy – a személyzet tagjainak kivételével – aki légi fuvarozásra kerül, illetve aki légi fuvarozásra fog kerülni, valamint aki Jegy birtokában van.

UTASKUPON VAGY UTAS-ELISMERVÉNY – a Fuvarozó által vagy annak a nevében kiadott Jegynek azon része, amely ekként kerül meghatározásra, illetve amit az Utasnak meg kell őriznie.

MOZGÁSKORLÁTOZOTT UTAS – minden olyan személy, aki a légi fuvarozás igénybe vételekor mozgáskorlátozott bármilyen fizikai fogyatékosság miatt (érzékszervi vagy mozgásszervi okokból, véglegesen vagy ideiglenesen), aki értelmi fogyatékos, aki kor vagy bármely más ok miatt fogyatékos, valamint akinek az állapota különös figyelmet és alkalmazkodást igényel a személy szükségletei tekintetében a minden Utas részére elérhető szolgáltatásokkal összefüggésben.

A KÁRTALANÍTÁSRA JOGOSULT SZEMÉLY – az az Utas vagy bármely személy, aki az adott Utas javára kártalanítási igényt terjeszthet elő a hatályos jog alapján.

VASÚTI-LÉGIJÁRAT/TENGERI-LÉGIJÁRAT/ÚTI-LÉGIJÁRAT – „kombinált fuvarozást” jelent, mely során Légi Fuvarozás és a fuvarozás más formái együttesen kerülnek értékesítésre, és eltérő felelősségi rendszerek alapján kerülnek teljesítésre.

FOGLALÁS – azt jelenti, hogy az Utas rendelkezik olyan Jeggyel vagy más bizonyítékkal, ami alapján a Foglalás elfogadásra és nyilvántartásba vételre került a Légi Fuvarozó által.

MENETRENDEK VAGY MENETREND-TÁBLÁK – a járatok indulási és érkezési időinek listáját jelenti, a Fuvarozó vagy ügynöke által kiadott menetrend-ismertetőben feltüntetettek szerint, illetve ahogyan a közönség figyelmébe ajánlott elektronikus eszközökön megjelenik.

BIZTONSÁGI CIKK – minden olyan tárgy, amely személy- és vagyonbiztonsági okokból nem szállítható a hatályos jogszabályok szerint.

SPECIÁLIS ÉRTÉKNYILATKOZAT – az Utas által a poggyásza ellenőrzés céljából történő átadásakor, pótdíj ellenében tett nyilatkozat, amely olyan értéket jelöl meg, amely magasabb, mint az Egyezményben meghatározott felelősségi korlát.

SPECIÁLIS LEHÍVÁSI JOG (SDR) – a Nemzetközi Valutaalap (IMF) által létrehozott elszámolási egység, melynek értéke az IMF által rendszeresen közzétételre kerül a referenciavaluták árfolyamának listájával.

ÚTMEGSZAKÍTÁSI HELY – az indulási helytől és az érkezési helytől eltérő olyan helyeket jelenti, amelyek útmegszakítási helyként kerülnek feltüntetésre a Jegyen, illetve a Menetrendekben, az Utas útvonalterve szerint tervezett útmegszakítási helyként.

JEGY – olyan okiratot jelent, amely „egyéni vagy csoportos utazási vócser” formájában megalapozza a fuvarozáshoz való jogot, és amely a poggyászellenőrzéskor, illetve a feladott poggyászért kapott azonosító nyomtatvánnyal válik teljessé, vagy ezzel egyenértékű, dematerializált formájú okirattal, ideértve az elektronikus formát, amely a Fuvarozó vagy Meghatalmazott Ügynöke által kerül kibocsátásra és érvényesítésre . A Jegy bizonyítja a légi fuvarozási szerződést, tartalmazza a Repülési Kupont, az Utaskupont, az utas részére közölt értesítéseket, valamint magában foglalja Általános Fuvarozási Feltételeket.

UTAZÁSI EMLÉKEZTETŐ (VAGY ÚTVONALTERV ÉS ELISMERVÉNY) – egy vagy több olyan okiratot jelent, amelyet a Fuvarozó az Utas részére bocsát ki olyan esetben, amikor az Utas elektronikus jegyet használ. Ez tartalmazza az Utas nevét, a járat információit, valamint az Utas részére közlendő értesítéseket. Az utazási emlékeztető „Útvonalterv és Elismervények” is nevezhető.

FEL NEM ADOTT POGGYÁSZ VAGY „KÉZIPOGGYÁSZ” – minden olyan Poggyász, amely nem tartozik a Feladott Poggyász körébe. Ezen Poggyász az Utas őrizetében marad.

II. Cikk - Hatály

1. Általános rendelkezések

a) A Fuvarozási Szerződés rendelkezései azon rendelkezések, amelyekre az Utas jegye hivatkozik.Az alábbi 2. és 4. bekezdésekben meghatározottak alapján az általános fuvarozási feltételek hatálya kiterjed minden járatra, vagy járat egy részére, amelyek esetén az Air France Járat-azonosító Kódja szerepel a Jegy vagy a hozzá tartozó Kupon „Fuvarozó” rovatában.

b) Jelen Általános Fuvarozási Feltételek hatálya szintén kiterjed az ingyenes vagy csökkentett viteldíjú fuvarozásra, kivéve ha a Fuvarozási Szerződésben vagy más, az Air France az Utas kapcsolatát szabályzó szerződéses okiratban ettől eltérően kerül kikötésre.

c) Jelen Általános Fuvarozási Feltételeknek és a Fuvarozó díjszabási szabályzatának abban az időpontban hatályos változata, amikor a Jegyet kiállították, érvényes valamennyi fuvarozásra, vagy amennyiben ez az időpont nem meghatározható, az első Repülési Kupon által lefedett járat indulásának időpontja az irányadó.

d) Jelen Általános Fuvarozási Feltételek az 1999. május 28-i Montreali Egyezmény és a hatályos európai jog alapján kerültek megalkotásra.

2. Charterjáratok

Amennyiben fuvarozás lebonyolítására Charterszerződés alapján kerül sor, jelen feltételek csak annyiban alkalmazandók, amennyiben a Charterszerződéshez vagy a Jegyhez csatolásra kerülnek, azokban benne foglaltatnak vagy abban hivatkozással vagy más módon említésre kerülnek.

3. Kódmegosztás

A Fuvarozó által üzemeltetett bizonyos járatok vagy légi szolgáltatások más Fuvarozóval kötött kódmegosztási megállapodás hatálya alá tartoznak. Ezen esetekben a Jegyen feltüntetettől (és attól, amelyre az Utas a foglalását valószínűleg megtette) eltérő Fuvarozó üzemeltetheti, illetve nyújthatja az adott szolgáltatást. Amennyiben ezen intézkedések megtörténtek, az Utast foglalás időpontjában vagy legkésőbb a bejelentkezés alatt értesíteni kell az adott Fuvarozó kilétéről. A Fuvarozási Szerződés ezen rendelkezései a fuvarozás e típusára szintén hatályosak.

4. A jogszabályok elsőbbsége

Jelen Általános Fuvarozási Feltételek abban a terjedelemben alkalmazandók, amennyiben nem ütköznek a hatályos jogszabályokba, illetve a leadott Díjszabási tájékoztatókba, amely esetben, ezen jogszabályok vagy Díjszabási tájékoztatók elsőbbséget élveznek. A jelen Általános Fuvarozási Feltételek egy vagy több rendelkezésének semminemű érvénytelenítése nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

III. Cikk - Jegyek

1. Általános rendelkezések

a) A jegy ellenkező bizonyításáig bizonyítja a Fuvarozási Szerződés létezését, megkötését és tartalmát Fuvarozó és az Utas között, akinek a neve a Jegyen feltüntetésre kerül.

b) A fuvarozási szolgáltatás kizárólag a Jegyen megnevezett Utas részére teljesíthető. A Fuvarozó fenntartja a jogot az Utas személyazonosító okmányainak ellenőrzésére.

c) Az alkalmazandó jog rendelkezéseinek megfelelően, a Jegy nem átruházható, különösen a társas utazásra vonatkozó szabályok és rendelkezések alapján. Amennyiben a Jegyen megnevezett Utastól eltérő személy mutatja fel a Jegyet fuvarozás vagy visszaváltás céljából, a Fuvarozó nem vállal semminemű felelősséget, amennyiben jóhiszeműen eljárva ezen személyt fuvarozza vagy az általa felmutatott Jegyet visszaváltja.

d) Bizonyos, csökkentett áron értékesített Jegyek részben vagy egészben nem visszaválthatók. Az utas felelőssége, hogy megismerje a Jegyével kapcsolatban alkalmazandó feltételeket, illetve, amennyiben releváns, gondoskodjon az utazás törlésekor kialakuló helyzet biztosítással történő fedezéséről.

e) Amennyiben az Utas a fenti (d) bekezdésben meghatározott olyan Jegy birtokában van, amit nem használt fel, és a felhasználás lehetetlen számára Vis Maior miatt az I. cikkben meghatározottak szerint, a Fuvarozó meghitelezi a vissza nem váltható jegy értékét egy következő utazásra, indokolt mértékű adminisztrációs díj ellenében, feltéve, hogy az Utas a lehető legrövidebb időn belül értesíti a Fuvarozót a járat indulási napja előtt az adott Vis Maior-helyzetről, és bizonyítja azt.

f) Mivel a Jegy kötelező formális feltételek tárgya, mindenkor az azt kibocsátó Fuvarozó tulajdonában marad.

g) Az Elektronikus Jegyek kivételével az Utas fuvarozására kizárólag akkor kerül sor, amennyiben az olyan érvényes jegyet tud felmutatni, amely a járathoz tartozó Kupont, valamennyi fel nem használt Kupont, valamint az Utaskupont tartalmazza. Ezenkívül amennyiben a Jegy sérült, vagy a Fuvarozótól vagy annak Meghatalmazott Ügynökétől eltérő személy által módosításra került, a Jegy nem érvényes fuvarozásra. Elektronikus Jegy esetén az Utas köteles igazolni a személyazonosságát, és kizárólag akkor fuvarozható járaton, amennyiben érvényes Elektronikus Jegy került kibocsátásra a nevére.

h) A Jegy, vagy annak egy része elvesztése, ellopása vagy sérülése esetén, illetve amennyiben nem kerül felmutatásra olyan Jegy, amely az Utaskupont és valamennyi fel nem használt Repülési Kupont tartalmazza, a Fuvarozó az Utas kérésére pótolja az adott Jegy egészét vagy annak egy részét. A pótlás újonnan kibocsátott Jegy formájában történik meg, feltéve, hogy a kérés előterjesztésekor a Fuvarozó számára bizonyított, hogy eredetileg az érintett járat(ok)ra érvényes Jegy került kibocsátásra, és az Utas aláír egy írásbeli megállapodást a Fuvarozónak fizetendő kártérítésről a Jegy csalárd felhasználásának esetére, meghatározott határidőn belül, a Jegyár, valamint adott csalárd felhasználással összefüggésben felmerült minden díj és költség erejéig. Nem igényelhető kártérítés, amennyiben ezen díjak és költségek a Fuvarozó mulasztásával összefüggésben merültek fel. Végül a Jegyet kibocsátó Fuvarozójogosult az Utas számára indokolt mértékű adminisztrációs díjat kiszámlázni az Utas Jegyének újbóli kibocsátásáért, kivéve, ha a Jegy elvesztése, ellopása vagy sérülése az azt kibocsátó Fuvarozó vagy Ügynöke gondatlanságából ered.

i) Amennyiben a (h) bekezdésben meghatározott bizonyítékot nem bocsátják rendelkezésre, illetve amennyiben az Utas megtagadja a Fuvarozó részére fizetendő kártérítést, kártalanítást, illetve költségeinek megtérítését, a Jegyet kibocsátó Fuvarozó követelheti a Jegy pótlásáért a teljes Jegyárat. Ez a kifizetés akkor kerülhet visszatérítésre, amennyiben a Fuvarozó számára bizonyított, hogy az elvesztett vagy sérült Jegy nem került felhasználásra az érvényességi időtartama alatt, illetve amennyiben ugyanezen időtartam alatt az Utas megtalálja az eredeti Jegyet, és átadja azt a Fuvarozónak.

j) Az Utas felelős minden olyan intézkedés megtételéért, amely annak elkerüléséhez szükséges, hogy a Jegy elvesszen vagy azt eltulajdonítsák.

k) Amennyiben az Utas díjkedvezményben részesül, vagy speciális feltételek alapján fizet viteldíjat, az Utas utazása teljes időtartama alatt köteles olyan helyzetben lenni, hogy az ezt alátámasztó megfelelő okiratokat felmutassa, és bizonyítsa azok érvényességét.

2. Érvényességi időtartam

a) Amennyiben a Jegyen, illetve jelen Általános Fuvarozási Feltételekben nincsenek ettől eltérő rendelkezések, vagy, a Jegy érvényességi időtartamára kihatással levő Díjak esetében magán a jegyen, a Jegy az alábbi időtartamra érvényes fuvarozásra:
  • egy évig, a kibocsátásának dátumától számítva, vagy
  • egy évig, az első Kupon felhasználásának dátumától számítva, feltéve, hogy ez a felhasználás a kibocsátástól számított egy éven belül megtörténik.

b) Amennyiben az Utas abból az okból nem képes utazni Jegye érvényességi időtartamán belül, hogy amikor Foglalást igényel egy járaton, a Fuvarozó nem képes az Utas által kért Foglalást teljesíteni, az adott Jegy érvényességi időtartama meghosszabbításra kerül, vagy megalapozottá válik a jegy visszaváltása a X. cikk rendelkezései szerint.

c) Amennyiben az út megkezdődött, és az Utas egészségügyi okokból akadályozott ezen utazás folytatásában a Jegy érvényességi időtartama alatt, a Fuvarozó meghosszabbítja a Jegy érvényességi időtartamát megfelelő orvosi igazolás felmutatása ellenében, addig a dátumig, amelyen az Utas újra képes utazni, vagy az első elérhető járat dátumáig. Ennek a meghosszabbításnak a területi hatálya kizárólag attól a helytől kezdődhet, ahol az utazás megszakításra került, és azon osztályon történő fuvarozásra érvényes, amelyre a díj kifizetésre került. Amennyiben a fel nem használt Repülési Kuponok egy vagy több szerződéses megszakítási helyet tartalmaznak, a Jegy érvényességi időtartama a benyújtott orvosi igazoláson feltüntetett dátumtól számított legfeljebb három hónapig hosszabbítható meg. Ugyanilyen módon a Fuvarozó meghosszabbítja az utast kísérő közeli hozzátartozók Jegyének érvényességét.

d) Az utas utazás közbeni halála esetén az elhunyt Utast kísérő személyek Jegye írásbeli kérésre módosításra kerül, vagy a minimális ott-tartózkodási követelményekről való lemondással, vagy az adott Jegyek érvényességi időtartamának meghosszabbításával. Az utazást már megkezdett Utas közeli hozzátartozójának halála esetén Jegyének érvényességi időtartama, valamint a vele utazó közeli hozzátartozók Jegyének érvényességi időtartama ugyanilyen módon módosításható.

e) A fenti (d) bekezdésekben meghatározott minden módosítás kizárólag érvényes halotti bizonyítvány kézhezvétele esetén történhet meg. Az érvényességi időtartam meghosszabbítása semminemű esetben sem haladhatja meg a halál napjától számított negyvenöt (45) napot.

3. A Kuponhasználat rendje

(a) A jegyen szereplő adatok, járatdátumok és utazás alapján megállapított bruttó ár az adott indulási helyre és az adott érkezési helyre vonatkozik, figyelembe véve a jegy megvásárlásakor előre látható átszállást, és szerves részét képezi a Szállítási szerződésnek. A jegy kiadásakor alkalmazott ár csak abban az esetben érvényes, ha az utas a jegyet teljes mértékben a lefoglalt utazás beosztásának és dátumainak megfelelően használja fel – tehát ha a Repülőszelvényeket helyes sorrendben használja fel.

(b) Amennyiben az Utas az utazás napján nem a leírtaknak megfelelően használja fel a jegyet, (például ha az első szelvényt nem használja fel, vagy a szelvényeket nem sorrendben használja fel) a repülőtéren szolgáltatási felárat köteles fizetni, a következő árazás szerint: 125 € a rövid távú járatok esetén (Franciaország kontinentális része és Korzika), 250 € a közép távú járatok esetén Economy osztályon, 500 € a közép távú járatok esetén Business osztályon, 500 € a hosszú távú járatok esetén Economy/Premium Economy osztályon, 1500 € a hosszú távú járatok esetén Business osztályon, illetve 3000 € a hosszú távú járatok esetén, La Première osztályon (illetve ezen összegek megfelelője helyi pénznemben kifejezve).

4. Az Utas által kért módosítások

a) Amennyiben az Utas módosítani kívánja útja egészét vagy egy részét, elsőként kapcsolatba kell lépnie a Fuvarozóval. A viteldíj újra kiszámításra kerül, és az Utas jogosult elfogadni az új díjat, vagy megtartani az eredeti fuvarozási feltételeket, ahogy az a Jegyen szerepel.

Amennyiben az Utasnak bizonyíthatóan, az I Cikk meghatározása szerint Vis Maiort jelentő okból kell módosítania a Jegyét, az Utas köteles a lehető leghamarabb értesíteni erről a Fuvarozót, aki köteles minden ésszerű intézkedést megtenni annak érdekében, hogy biztosítsa a fuvarozást a legközelebbi Útmegszakítási Helyre vagy az Utas rendeltetési helyére, a viteldíjban történő változás nélkül.

b) Amennyiben az Utas a Fuvarozó beleegyezése nélkül módosítja az útját, a Fuvarozó ezen módosításnak megfelelően módosítja a viteldíjat. Az Utas ebben az esetben köteles kifizetni a különbözetet, amely az eredetileg kifizetett út és az új út viteldíja között merül fel. Amennyiben az új viteldíj alacsonyabb az eredeti viteldíjnál, a fuvarozó visszatéríti a különbözetet, a régi kuponok azonban mindenképpen értéküket vesztik.

c) Minden Jegy Repülési Kuponja azon osztályon történő fuvarozásra érvényes, amely a Jegyen meghatározásra kerül, arra a napra és arra a járatra, amelyre a Foglalás történt. Amennyiben egy kupon eredetileg Foglalásra történő hivatkozás nélkül került kibocsátásra, a Foglalás megtörténhet ezt követően a hatályos viteldíjnak megfelelően, a kívánt járaton elérhető ülőhelyek terjedelmében.

5. A Fuvarozó azonosítása

A Fuvarozó azonosítása rövidítéssel kerül feltüntetésre a Jegyen, a Légitársasági-azonosító Kód (az I. Cikk meghatározása szerint) felhasználásával, vagy bármilyen más formában.
A Fuvarozó címének székhelyének vagy elsődleges ügyintézési helyének címét kell tekinteni.

IV. Cikk - Viteldíjak, adók és költségek

1. Viteldíjak

Ellenkező rendelkezés hiányában a Viteldíj kizárólag az indulási hely repülőterétől a rendeltetési hely repülőterére fuvarozásra alkalmazandó. A Viteldíj nem tartalmazza a repülőterek közötti, valamint a repülőterek és városi terminálok közötti földi fuvarozást. A Viteldíj a Jegy vásárlásának napján hatályos Díjszabási Feltételeknek megfelelően kerül kiszámításra, a megfelelő dátumokra ütemezett utazásra, valamint az adott Jegyen meghatározott útvonaltervre. Az útvonalterv vagy az utazás dátumának bárminemű változása kihatással van az alkalmazandó Viteldíjra.

Az irányadó Viteldíjakat a Fuvarozó teszi közzé, illetve a Fuvarozó számítja ki a Jegyen feltüntetett járat(ok)ra a Jegyvásárlás napján hatályos díjszabási feltételekkel összhangban, indulási helytől rendeltetési helyig, adott fuvarozási osztályra .

Amennyiben a Fuvarozási Szerződés vagy bármely más szerződéses okirat másképp nem rendelkezik, a Viteldíj kizárólag arra az adott Szerződésben, illetve más szerződési okiratban meghatározott útra alkalmazandó.

2. Egyéb díjak, adók és költségek

Minden egyéb díjat, adót, illetéket, illetve költséget, amit kormányzat, bármely más hatóság, vagy repülőtér üzemeltetője vet ki, az Utasnak kell megfizetni. A jegy vásárlásakor az Utas tájékoztatást kap ezen egyéb díjakról, adókról, illetékekről, illetve költségekről, amely a legtöbb esetben a Jegyen külön feltüntetésre kerül. Ilyen egyéb díjak, adók, illetékek, illetve költségek a Jegyvásárlást követően is megállapíthatók, illetve emelhetők. Ebben az esetben az Utas köteles megfizetni a megfelelő összeget. Fordított esetben, amennyiben az egyéb díjak, adók, illetékek, illetve költségek csökkentésre vagy megszüntetésre kerülnek, a csökkentett, illetve eltörölt összeg az Utas számára visszafizethető.

3. Alkalmazott pénznem

A viteldíjak, adók, egyéb díjak és költségek azon ország hivatalos pénzneme szerint fizetendők, amelyben a Jegyvásárlás történt, kivéve, ha a Fuvarozó vagy Meghatalmazott Ügynöke ettől eltérő pénznemet állapított meg a Jegyvásárláskor vagy azt megelőzően (például amennyiben a helyi valuta nem konvertibilis). Ezenkívül a Fuvarozó választása szerint elfogadhat más pénznemben teljesített fizetést.
vissza az oldal tetejére